SEP-4-M - separatory bezwładnościowe

SEP-4-M - separatory bezwładnościowe

  Separatory SEP-4-M pełnią funkcję filtrów wstępnych, zatrzymujących suche i grube pyły powstające w trakcie różnych procesów technologicznych. Separatory służą również do:
  • neutralizacji iskier towarzyszących niektórym procesom, na przykład przy spawaniu i szlifowaniu metali,
  • zatrzymywania różnego rodzaju niebezpiecznych odpadków, na przykład niedopałków, które mogą zostać wprowadzone do instalacji wyciągowej, a następnie do filtra końcowego przez nieodpowiedzialnego użytkownika

  Dzięki powyższym właściwościom separatory zabezpieczają filtry końcowe przed nadmiernym obciążeniem pyłowym oraz ewentualnym pożarem.
  Separatory SEP-4-M mogą współpracować z dowolnymi filtrami końcowymi o zbliżonym wydatku powietrza, w szczególności z urządzeniami filtrowentylacyjnymi UFO-4-M/N, do których są dostosowane wymiarowo.
  Separatory nie posiadają własnego wentylatora. Źródłem ciągu powietrza jest wentylator końcowego urządzenia filtrowentylacyjnego.