SEP-4-M - separatory bezwładnościowe

Producent:
SEP-4-M - separatory bezwładnościowe

Separatory SEP-4-M pełnią funkcję filtrów wstępnych, zatrzymujących suche i grube pyły powstające w trakcie różnych procesów technologicznych. Separatory służą również do:
• neutralizacji iskier towarzyszących niektórym procesom, na przykład przy spawaniu i szlifowaniu metali,
• zatrzymywania różnego rodzaju niebezpiecznych odpadków, na przykład niedopałków, które mogą zostać wprowadzone do instalacji wyciągowej, a następnie do filtra końcowego przez nieodpowiedzialnego użytkownika

Dzięki powyższym właściwościom separatory zabezpieczają filtry końcowe przed nadmiernym obciążeniem pyłowym oraz ewentualnym pożarem.
Separatory SEP-4-M mogą współpracować z dowolnymi filtrami końcowymi o zbliżonym wydatku powietrza, w szczególności z urządzeniami filtrowentylacyjnymi UFO-4-M/N, do których są dostosowane wymiarowo.
Separatory nie posiadają własnego wentylatora. Źródłem ciągu powietrza jest wentylator końcowego urządzenia filtrowentylacyjnego.